Chronik der Literatur1946 Nikos Kazantzakis: Alexis Sorbas 
Wikipedia