అబద్దం: AFD కోసం రోలాండ్ stapler Bavarian రాష్ట్ర ఎన్నికల్లో …

పాట "మియా నెడ్!"Facebook న ఒక వైరల్ హిట్ మారుతోంది, రెండు మిలియన్ వీక్షణలు వైపే. రోలాండ్ Hefter సాంగ్ AFD వ్యతిరేకంగా హేతువు ఉంటుంది, 14 అక్టోబర్ న ప్రాంతీయ ఎన్నికల్లో ఇది 2018 బవేరియా అనేక ఓట్లు వాగ్దానాలు…

హలో హన్స్

www.pdf24.org    వ్యాసం స్థా PDF పంపు   

టాగ్లు: , , , , ,

ఒక Reply వదిలి

XHTML: మీరు ఈ టాగ్లు ఉపయోగించవచ్చు:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ఈ సైట్ ఉద్యోగులున్నారు Wavatars ప్లగ్ఇన్ శాముస్ యంగ్.