අයුබ් Ogada – Kothbiro … අප්රිකානු සංගීත …

නැවත නැවතත් මම සංසිද්ධිය අත්දැකීමට: මගේ ගුවන් විදුලි විකාශය කරන, බොහෝ ගීත, නමුත්, මාතෘකාව සමග, නිත්ය පරීක්ෂණ ඇත.

කෙන්යානු ගීත රචකයෙක් අයුබ් Ogada උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ මත busker විය, ඔහු සැබෑ ලෝක විසින් අග 80 දී උචිත අවධානය වී විට. ඔහු කළ එහි disarmingly සරල කටයුතු සමග 1993 කල් පවත්නා හැඟීමක් ඇති කර. නැගෙනහිර අප්රිකානු උපකරණය මත virtuosic පහසුවෙන් – ආසන්නයෙන් ඇති nyatiti නමින් – අයුබ් නැවත කාන්තියක් ගොඩක් හා උණුසුම් හඬින් නළුවෙකු ලෙස සංගීත මධ්යස්ථානයක් විය. ඔහු එහි සියලු හැඟීම් සමඟ අප්රිකාව පෙන්වා…

මෙන්න උද්ඝෝෂනික වේ:

හාන්ස් හෙලෝ

www.pdf24.org    Sende Artikel ඒඑල්එස් පී.ඩී.එෆ්   

මෙම වෙබ් අඩවිය සේවක Wavatars ප්ලගිනය Shamus යන්ග් විසින්.