2018/2019: சந்தோஷமாக விடுமுறை மற்றும் இனிய

Ich wünsche allen meinen Followern und Freunden ein FROHES FEST und GUTEN RUTSCH ins NEUE JAHR 2019!
இங்கே கேமரா Symax360 ஒரு சிறிய சோதனை தான். தரம் குறிப்பாக அல்ல, கேமராவிற்கு மலிவான.

Mit der Maus oder den Pfeilen hin und her schieben

ஹலோ ஹான்ஸ்

www.pdf24.org    கட்டுரை மதத்தவர் PDF அனுப்பவும்   

இந்த தளம் அமர்த்தியுள்ளது Wavatars சொருகி Shamus யங்.